twitter instagram YouTube

2014-07-22
Nabór wniosków do Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży"

Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór wniosków do IX edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2014. Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

1. Zadania realizowane w Polsce, stwarzające grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość spotkania się i wzajemnego poznania swych kultur, planowane wspólnie przez obu partnerów ustalających tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami uczestników wymiany.

2. Szczegółowy program zadań samodzielnie kształtują polscy partnerzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów:

a. „Historia lokalna”. Młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości,

b. „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski,

c. „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie, poznają podstawy języka sąsiada.

3. Realizacja komponentów obowiązkowych musi uwzględniać aktywny udział młodzieży biorącej udział w zadaniu.

Realizacja zadań odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku, w którym udzielone zostało dofinansowanie. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zadania jest posiadanie ukraińskiego partnera.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł

Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania wkładu własnego na realizację zadania we wniosku.

Wkład własny wynosi minimum 10% całkowitego kosztu zadania. Do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków: do dnia 18 sierpnia 2014 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać pocztą na adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Program Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży.

Wnioski należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie Word.

DODATKOWE INFORMACJE:

1 Regulamin PUWM 2014 II nabór
2 Formularz wniosku
3 Wzór umowy
4 Załącznik nr 1 do umowy - Szczegółowy opis merytoryczny zadania
5 Załącznik nr 2 do umowy - Preliminarz całkowitych kosztów zadania
6 Raport końcowy
7 Lista uczestników zadania
8 Informacja dotycząca rozliczenia zadania

Źródło: www.nck.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas