twitter instagram YouTube

2020-11-03
Narodowa kolekcja sztuki współczesnej

Narodowa kolekcja sztuki współczesnej

Celem programu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce.

FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

CEL PROGRAMU:
Strategicznymi celami programu są:
1) wspieranie rozwoju reprezentatywnych międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych;
2) wspieranie wartościowych kolekcji sztuki współczesnej o randzie regionalnej i ogólnopolskiej.

1)  Tworząc podstawy dla tworzenia kolekcji o randze zbiorów narodowych, program nakłada zarazem na beneficjentów wymagania w zakresie ścisłej realizacji podjętych celów merytorycznych oraz wypracowania na bazie gromadzonych zbiorów skutecznych narzędzi promocji i badania sztuki współczesnej oraz atrakcyjnych, odpowiadających oczekiwaniom współczesnych odbiorców, form jej prezentacji. Oceny merytorycznej w przedmiocie spełnienia powyższych wymagań dokonuje zespół sterujący, powołany przez ministra, po przeprowadzeniu konsultacji z udziałem ogólnopolskich stowarzyszeń, zrzeszających ekspertów w dziedzinie muzealnictwa i sztuki współczesnej.

2) Program daje podstawy dla efektywnego rozwoju kolekcji sztuki współczesnej o randzie regionalnej i ogólnopolskiej nakładając zarazem na beneficjentów podwyższone wymagania w zakresie ścisłej realizacji podjętych celów merytorycznych oraz wypracowania, na bazie gromadzonych zbiorów, skutecznych narzędzi promocji sztuk wizualnych
Dla efektywnej realizacji wyżej nakreślonych celów powołanie zespołu sterującego poprzedzone będzie przeprowadzeniem konsultacji z udziałem ogólnopolskich stowarzyszeń, zrzeszających ekspertów w dziedzinie muzealnictwa i sztuki współczesnej, w szczególności:
- Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Ponadto w pracach zespołu sterującego uczestniczyć będą również eksperci zajmujący się rynkiem sztuki, którzy przedstawią swoją opinię w sprawach związanych z wyceną dzieł sztuki oraz oceną wartości merytorycznej wniosku,
- Tworzone i rozbudowywane w ramach programu kolekcje powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu i edukacji oraz podnosić kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych. Poprzez włączenie do kolekcji również dzieł artystów zagranicznych oraz stosowanie efektywnej promocji, realizatorzy zadań winni też czynić starania prowadzące do rozszerzenia zasięgu oddziaływania kolekcji do skali ponadregionalnej, ogólnopolskiej. Realizacja powyższych założeń powinna też stworzyć trwałe podstawy dla istotnej zmiany jakościowej w zakresie funkcjonowania i społecznego postrzegania sztuki współczesnej,
- Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
W zakresie realizacji pierwszego z określonych wyżej celów strategicznych program skierowany jest do państwowych i samorządowych instytucji kultury będących muzeami, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem statutowym, państwowych instytucji kultury oraz samorządowych instytucji kultury, dla których współorganizatorem jest minister, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest celem statutowym, państwowych instytucji kultury, będących muzeami, posiadającymi oddziały i/lub działy sztuki współczesnej i /lub nowoczesnej, samorządowych instytucji kultury, będących muzeami, dla których współorganizatorem jest minister posiadających oddziały i/lub działy sztuki współczesnej i/lub nowoczesnej. Kolekcje dofinansowane w ramach programu powinny być tworzone w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju kolekcji, jak i instytucji, do której kolekcja należy.

W zakresie realizacji drugiego z określonych wyżej celów strategicznych program skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących aktywną działalność w zakresie tworzenia zbiorów z obszaru współczesnych sztuk wizualnych. Zasadniczym założeniem programu jest przekształcanie tych zbiorów w wartościowe kolekcje tworzone w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy ich rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki najnowszej.

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zadanie nr 1: Zakup dzieł sztuki w celu dopełnienia już istniejących kolekcji instytucji celem rozwoju działań statutowych.
Zadanie nr 2: Zakup dzieł inicjujących powstanie nowych kolekcji, w oparciu o przedstawiony długofalowy program budowy kolekcji oraz sposobu jej wykorzystania.
Zadanie nr 3: Zakup dziel sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi programów edukacyjnych i promocyjnych

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Zadanie nr 1: 250 000 - 4 000 000 zł
Zadanie nr 2: 250 000 zł - 4 000 000 zł
Zadanie nr 3: 25 000 - 200 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
zadania 1-roczne  - (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie  - (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie - (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer  (22) 42 10 174 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/narodowa-kolekcja-sztuki-wspolczesnej.

KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Narodowych Instytucji Kultury
Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
Informacji  dotyczących programu udziela:
Dorota Błońska dblonska@mkidn.gov.pl

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas