twitter instagram YouTube

2014-10-09
Obserwatorium kultury - projekty badawcze oraz interpretujące dane o kulturze

Celem Programu „Obserwatorium Kultury ” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Strategicznym celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej - opartej na założeniu, iż aktywność kulturalna jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia społeczeństwa. Istotą programu jest dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

Projekty wpisujące się w kluczowe założenia programu powinny odnosić się do jednego z poniższych zagadnień:

1. Badania kondycji sektora sztuk wizualnych;

2. Ewaluacji wpływu wyników diagnoz na działania kulturalne w regionie;

3. Zmiany w kulturze;

4. Dynamiki funkcjonowania środowisk twórczych.

Efektem programu powinno być uzyskanie wiedzy, która stanowi podstawę dla kształtowania polityki kulturalnej państwa.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

1) analizy kondycji sektora sztuk wizualnych, przy czym diagnoza powinna zawierać następujące elementy:

a) diagnozę świadomości znaczenia sztuk wizualnych,

b) diagnozę sieci wymiany artystów i kuratorów,

c) analizę działań instytucjonalnych dotyczących sztuk wizualnych;

2) ewaluacji wpływu wyników diagnoz na działanie kulturalne w regionie;

3) analizy zmian w sferze kultury, perspektywa czasowa powinna uwzględniać zmiany zachodzące co najmniej w ostatnich 5 latach;

4) diagnozy dynamiki funkcjonowania środowisk twórczych.

Zasięg terytorialny zadań wymienionych w pkt 1 powinien być ogólnopolski, natomiast zasięg zadań wymienionych w pkt 2-3, powinien być co najmniej regionalny czyli obejmować swoim zasięgiem przynajmniej jedno województwo.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) uczelnie publiczne;
4) uczelnie niepubliczne;
5) podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet programu: 3 000 000 zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania wynosi 50 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania wynosi: 500 000 zł.

Maksymalne wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

W uzasadnionych przypadkach minister może wyrazić zgodę na podniesienie wartości maksymalnego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania na poziomie 100%,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 14 listopada 2014 r. bądź do 16 marca 2015, są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/obserwatorium-kultury.php

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


 

 

 

Przemysław Zieliński - tel. 22 42 10 165, pzielinski@mkidn.gov.pl

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

 DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas