twitter instagram YouTube

2018-11-26
Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii.

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na działania z zakresu ochrony zdrowia. Termin naboru wniosków upływa 14 grudnia 2018 r.

 

CEL KONKURSU:

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1 Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych – Świadczenie pomocy dla młodzieży w Ośrodku Wsparcia Dziennego - Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”,

2 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki, prowadzenie spotkań  z młodzieżą oraz działania prewencyjne dotyczące używania nowych środków psychoaktywnych,

 

3 Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską,

4 Prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu,

 

 5 Prowadzenie Klubów Abstynenckich, 

6 Działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Na realizację celu 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 240 000 zł,

Na realizację celu 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 100 000 zł,

Na realizację celu 3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 45 000 zł,

Na realizację celu 4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 18 000 zł,

Na realizację celu 5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 45 000 zł,

Na realizację celu 6. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 25 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

15.12.2016 do godz. 15:00

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2019.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Biuro ds. Uzależnienień, tel. 65 529 82 27, 65 547 68 43

KONTAKT:

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl

ŹRÓDŁO:

http://bip.leszno.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas