twitter instagram YouTube

2016-02-09
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego poprzez wsparcie finansowe samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W ramach tego celu wyznaczone są następujące zadania:

 1) Aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi

- spotkania terapeutyczne mające na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem,

- warsztaty mające na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpłyną pozytywnie na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielnienia,

- działania wspierające rehabilitację dzieci,

- formy aktywności uwzględniające indywidualne zainteresowania osób z zaburzeniami psychicznymi,

- imprezy rekreacyjne służące rozwojowi i aktywności społecznej oraz fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi,

- inne, a zarazem innowacyjne formy spędzania czasu wolnego jako alternatywa dla powszechnie przyjętych form pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,

2) Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

- poszerzenie oferty środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w celu stworzenia pełnego systemu pomocy i udzielania kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom,

- upowszechnienie wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców,

- szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi

3) Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym

- rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- happeningi, których celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych a także umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonowania w środowisku pozbawionym obaw i braku tolerancji

- pikniki mające na celu integrację osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym,

- wystawy i koncerty prezentujące twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku lokalnym.

4) Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

- rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,

- spotkania terapeutyczne mające na celu wzmocnienie oraz poprawę relacji członków rodzin z osobami z zaburzeniami psychicznymi

- szkolenia, konkursy i warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, służące nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w raczeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym,

- tworzenie i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi,

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)

- podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy tj.:

       - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

       - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

       - spółdzielnie socjalne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

- niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994, o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r, Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.)

W bieżącym roku an dofinansowania przyznano łączną kwotę 3,000,000 zł.

 

Wnioski należy przesłać listem poleconym z dopiskiem „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 26 lutego (obowiązuje data stempla pocztowego).

 

Dodatkowe informacje na temat realizowanego postępowania konkursowego można uzyskać u pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pod nrami telefonów:

Pani Agnieszka Kosel:  (22) 661 14 08

Pani Paulina Malujda:   (22) 661 11 43

Pani Agnieszka Pikosz: (22) 661 16 62

Szczegółowych informacjie na temat konkursu znajdują się stronach internetowcyh Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas