twitter instagram YouTube

2017-12-07
Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2018 pn.: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień"

Celem Konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, organizacji zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (alkoholowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym (np.: elementami treningu asertywności, nabywaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach) oraz z różnego rodzaju konkursami, zabawami z prezentacją twórczości dzieci, imprezami sportowymi itp.
Wnioski mogą składać prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:
 Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy.
 Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 900 000 zł.
Termin składania wniosków upływa 22 grudnia 2017 r. o godz.15.30 (nie decyduje data stempla pocztowego). Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych województwa w zakresie przedmiotowym, wypełnione z wykorzystaniem generatora ofert (Witkac.pl) należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (oferty przyjmowane są przez Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Departament Zdrowia - Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu”. O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.umww.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-130143402

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas