twitter instagram YouTube

2019-01-09
Otwarty konkurs ofert na Pomoc socjalną, materialną i żywnościową

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

POMOC SOCJALNA, MATERIALNA I ŻYWNOŚCIOWA

Założenia i cele konkursu. 

Celem konkursu jest zapewnienie kierowanych działań dla osób/rodzin: -

 • ubogich, 
 • bezdomnych, 
 • bezradnych życiowo, 
 • przewlekle somatycznie chorych, 
 • z zaburzeniami psychicznymi, 
 • niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, 
 • innych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rodzaje pomocy: 

 • pozyskiwanie i nieodpłatna dystrybucja żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego, 
 • nieodpłatne wydawanie posiłków, 
 • wspomaganie w podejmowanych działaniach, 
 • edukacja, zajęcia i spotkania grupowe, 
 • informowanie na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, 
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
 • i inne. 

Termin składania ofert.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2019r. do godz. 15:30  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie  ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).  

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Szczegóły:

http://www.bip.moprleszno.pl/dokument/586

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas