twitter instagram YouTube

2019-11-19
PROGRAM „SPORT AKADEMICKI”

PROGRAM „SPORT AKADEMICKI”

Program ma na celu Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim. Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019 r

O PROGRAMIE:

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów. Środowisko akademickie to społeczność licząca prawie 1 300 000 studentów z ponad 390 publicznych i niepublicznych uczelni na terenie całego kraju, która buduje swój kapitał społeczny i zawodowy, istotny z punktu widzenia rozwoju kraju. Mając na uwadze późniejsze role społeczne przyszłych absolwentów szkół wyższych, ich świadomość znaczenia kultury fizycznej w życiu człowieka, będzie oddziaływała na kształtowanie przyszłych polityk publicznych w tym obszarze. Działania aktywizujące środowiska akademickie, zarówno w zakresie współzawodnictwa uczelnianego, jak i powszechnej kultury fizycznej studentów, budują świadomość wagi aktywności fizycznej w nowoczesnym, europejskim społeczeństwie.

 

CEL KONKURSU:

1) zwiększenie aktywności fizycznej studentów;

 2) tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów;

 3) kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego;

 4) wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

a) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania pochodzący ze środków MSiT (bez nagród i ubiorów, do 10 % kosztów bezpośrednich MSiT),

 b) zakup lub produkcja materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów, gadżetów pochodzących ze środków MSiT (bez nagród i ubiorów do 10 % kosztów bezpośrednich MSiT),

 c) dyplomy, medale, puchary,

 d) transport uczestników, urządzeń i sprzętu,

e) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu, Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 8 – Poz. 76 f) promocja przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,

 g) obsługa sędziowska,

h) obsługa techniczna,

i) obsługa informatyczna,

 j) obsługa medyczna,

 k) obsługa instruktorska i ekspercka,

 l) wyżywienie,

m) zakwaterowanie,

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Program skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet 6 000 000 zł.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

do dnia 16 grudnia 2019 r.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

 

DODATKOWE INFORMACJE:

tutaj

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas