twitter instagram YouTube

2017-03-28
Konkurs pn. „Aktywność i wiedza”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cele konkursu:

 1. Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.
 2. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące:

 1.  
  1. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  2. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.
 2. W przypadku kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”:
  1. zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć następujących typów projektów:
   1. „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)”,
   2. „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)”;
  2. każdorazowo (bez względu na typ projektu) projekt musi dotyczyć zadania pn.: „organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” (§ 1 pkt 9 rozporządzenia MPiPS); dodatkowo (jako drugie) może być zgłoszone zadanie pn.: „promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” (§ 1 pkt 10 rozporządzenia MPiPS);
  3. typ projektu „spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym” odnosi się do projektów w których w budżecie wykazywane są koszty związane z udziałem publiczności.
 3. W przypadku kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”:
  1. zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć następujących typów projektów:
 1.  
  1.  
   1. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), z wkładem merytorycznym”,
   2. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), bez wkładu merytorycznego”,
   3. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, z wkładem merytorycznym”,
   4. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, bez wkładu merytorycznego”,
   5. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, z wkładem merytorycznym”,
   6. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, bez wkładu merytorycznego”,
   7. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, z wkładem merytorycznym”,
   8. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, bez wkładu merytorycznego”,
   9. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), z wkładem merytorycznym”,
   10. „udzielanie informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), bez wkładu merytorycznego”;
  2. wyrażenie „z wkładem merytorycznym”, o którym mowa w pkt 1, odnosi się do przewidywanej w projekcie pracy autora (autorów) artykułów zamieszczanych w publikacji;
  3. projekt musi dotyczyć (bez względu na typ projektu) zadania pn. „opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, b) kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania” (§ 1 pkt 12 rozporządzenia MPiPS).
 2. W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego.

Kto może składać wnioski :

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:
  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

Wysokość dotacji :
Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 17.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2017 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Na poszczególne kierunki pomocy przeznacza się:

 1. w przypadku kierunku pomocy 3 – 70% środków,
 2. w przypadku kierunku pomocy 4 – 30% środków,

Termin składania wniosków:
Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane do dnia 24 kwietnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godziny 12:00. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.


Dodatkowe informacje :

http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs/aktywnosc-i-wiedza-konk/3959,Ogloszenie-z-dnia-24-marca-2017-r-konkursu-pn-Aktywnosc-i-wiedza-konkurs-o-zlece.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas