twitter instagram YouTube

2018-07-03
Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 . ogłosiło nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparciem zostaną objęte projekty w zakresie małych kin społecznościowych polegające na przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, remontowych, budowlanych i modernizacyjnych w celu przygotowania sal do pełnienia funkcji kinowych, sali multimedialnej oraz zakup i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
 2. Małe kino społecznościowe – sala kinowa na stałe wyposażona w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów o powierzchni maksymalnie 100 m2 mieszcząca maksymalnie 40 miejsc dla widowni.

Finanse

 1. Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu: 20 000 000,00 PLN.
 2. Wsparcie jednego kina społecznościowego nie może przekroczyć 150 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy uwzględnieniu limitu określonego w punkcie 1.
 3. Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.
 4. Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 PLN.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 1. Samorządowe instytucje kultury;
 2. Jednostki samorządu terytorialnego;
 3. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 5. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 8. Inne instytucje z sektora finansów publicznych;
 9. Szkoły wyższe;

Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe (Państwowe instytucje kultury oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN chyba, że zapisy poszczególnych Kontraktów Terytorialnych stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 30.06.2018 r. od godziny 7.30 do 31.08.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30.05.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas