twitter instagram YouTube

2019-01-04
Polska pomoc rozwojowa

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2019”. Termin naboru wniosków upływa 9 stycznia 2019 r.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019", w odniesieniu do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem.

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie mozna otrzymać na realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019".

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk oraz jej jednostki naukowe i organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

22 100 000 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do dnia 9 stycznia 2019 r. do godz. 16.15.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku II modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 
1 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

KONTAKT:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

ŹRÓDŁO:

https://www.polskapomoc.gov.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas