twitter instagram YouTube

2018-12-14
Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy

PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: POMOC W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY. Termin naboru wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

CEL KONKURSU:

POMOC W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Prowadzenie działalności w Środowiskowym Domu Samopomocy
dla 20 uczestników/osób (liczba miejsc decyzją Wojewody Wielkopolskiego może ulec
zmianie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 420 600,00 (kwota może ulec zmianie)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018r. do godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131,ngo@moprleszno.pl .

KONTAKT:

MOPR Leszno tel.661 213 131,ngo@moprleszno.pl .

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas