twitter instagram YouTube

2020-09-28
Trwa nabór Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Trwa nabór Priorytet 5 PROO, Edycja 2020!

Przypominamy, że trwa nabór w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5, organizowany przez Narodowy Instytut Wolności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
     

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej lub które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym, tj:

1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności:

  • stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe),
  • związki stowarzyszeń,
  •  fundacje.

2. Jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
3. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Koła Gospodyń Wiejskich.
6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.
W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/

DODATKOWE INFORMACJE:

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 lub 601 901 327 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas