twitter instagram YouTube

2020-11-03
Program Muzyka

Program Muzyka

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej, niezależnie od gatunkowych podziałów. Celem programu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

  • Do zadań programu należy wspieranie projektów, realizowanych przede wszystkim poza standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców. Zasadniczym celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie dla zadań, które wysoką wartość merytoryczna łączą z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.
  • Projekty istotne dla realizacji celów programu, prócz wysokiego poziomu artystycznego, powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją uwzględniającą możliwie szeroki kontekst kulturowy, wprowadzać nową jakość do ogólnopolskiego oraz międzynarodowego życia kulturalnego, w twórczy sposób kontynuować najlepsze tradycje i osiągnięcia kultury muzycznej. Wyznacznikiem wysokiej jakości zadania może być zarówno koncentracja organizatora na wybranym zagadnieniu i przedstawienie go w sposób przemawiający do elitarnej publiczności o wysokich kompetencjach kulturowych, jak również realizacja idei popularyzatorskich opartych na dużej komunikatywności przekazu i skierowanych do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. Istotnym celem programu jest także wspieranie tych przedsięwzięć artystycznych, w których udział biorą polscy wykonawcy lub twórcy.
  • Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację projektów o wyżej nakreślonym profilu jest stabilność finansowa i organizacyjna, program umożliwia finansowania zadań w trybie wieloletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu.
  • Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi, (Dz.U. z 2019 r. po . 1239) w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców, rozszerzają koszty kwalifikowane oraz włączają do zakresu programu możliwość realizacji zadań w formule on-line. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym umowy na realizację zadań wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych, w razie potrzeby mogą być aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego w niniejszej specyfikacji.
  • Istotnym celem programu jest też zwrócenie uwagi na najwartościowsze projekty realizowane poza dużymi centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski, w regionach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Jednakże cel ów nie oznacza prowadzenia działań o charakterze doraźnym i interwencyjnym, lecz wparcie dla przedsięwzięć, dla których perspektywa lokalna staje się szansą na wypracowanie własnej, oryginalnej formułyuczestnictwa w kulturze.
  • Przedsięwzięcia realizujące zasadnicze cele programu powinny ukazywać możliwe pełne spektrum kultury muzycznej, tworząc swoistą wizytówkę współczesnej polskiej kultury, czyniąc z niej symbol fundamentalnych przemian cywilizacyjnych, którym podlega współczesna Polska.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy muzyczne
Zadanie nr 2: koncerty, spektakle i widowiska muzyczne
Zadanie nr 3: zadania dotyczące dokumentacji, badań i popularyzacji w zakresie kultury muzycznej
Zadanie nr 4: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące dokonania z zakresu muzyki.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1:  50 000 zł - 1 500 000 zł
Zadanie nr 2: 50 000 zł - 300 000 zł
Zadanie nr 3: 30 000 zł -  100 000 zł
Zadanie nr 4: 30 000 zł - 150 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)
zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)
zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 657 21 02  oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/muzyka3.

KONTAKT:

Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
Informacje dotyczące programu są udzielane przez następujące osoby:
Mateusz Mrugas mateusz.mrugas@imit.org.pl
Maciej Dymek maciej.dymek@imit.org.pl
Magdalena Dobrowolska magdalena.dobrowolska@imit.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas