twitter instagram YouTube

2016-03-21
Program pomocy Strażom Pożarnym Fundacji Orlen

PKN ORLEN od wielu lat współpracuje z jednostkami straży pożarnych działającymi w najbliższym otoczeniu Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Terminali Paliw, ale nasze wsparcie otrzymują jednostki z całego kraju. Doceniamy kompetencje strażaków, ich zaangażowanie w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa nas wszystkich, wkład w rozwój społeczności lokalnych.

Celem Konkursu jest ochrona zdrowia i życia.

Wnioski mogą składać:

  • - jednostki sektora finansów publicznych,
  • jednostki pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Dotację otrzymają tylko podmioty, którym udało się zebrać przynajmniej 25% środków na wnioskowany cel.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu nie została określona, jednakże zeszłoroczna pula wyniosła około 1 000 000 zł. Przyznano 150 dotacji. Dopuszcza się wykorzystanie części środków finansowych na pokrycie tzw. kosztów administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania celu. Nie mogą one jednak przekroczyć wartości 15% udzielonej darowizny.

Termin składania wniosków upływa 7 lipca 2016 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie Fundacji.

 Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielają: p. Barbara Tęcza, barbara.tecza@orlen.pl; tel. 22 778 05 92 oraz p. Martyna Malicka-Róg, martyna.malicka-rog@orlen.pl; tel. 24 256 92 81

Dodatkowe informacje: http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/ProgramPomocyStrazomPozarnym/Strony/default.aspx

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas