twitter instagram YouTube

2016-10-19
Promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie w ramach PO WER

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na nabór wniosków w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Celem Konkursu jest dofinansowanie projektu, w ramach którego zostaną wypracowane, przetestowane i wdrożone modele systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierające aktywność zawodową i ograniczające ubóstwo. Szczególnie istotna jest możliwość monitorowania motywacji finansowej przy podejmowaniu zatrudnienia.

Projekt konkursowy ma wspomóc również realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego w zakresie:

 • ograniczania czynników zniechęcających do zatrudniania lub podejmowania i utrzymywania aktywności zawodowej oraz zwiększenie atrakcyjności (opłacalności) pracy dla osób o niskiej zdolności do zatrudnienia, np. osób starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych,
 • zmiany w systemie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, w kierunku poprawy jego efektywności, tak aby zwiększyć wsparcie dla osób wykluczonych społecznie, w oparciu o m.in. przegląd wymogów oraz warunków na jakich przyznawane są poszczególne świadczenia.

 

Wnioski mogą składać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Wnioskodawca ma niezbędne doświadczenie do realizacji projektu, tj. dysponuje zespołem ekspertów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku, byli autorami i opublikowali co najmniej 5 tekstów o charakterze naukowym (artykuł naukowy, recenzowana publikacja książkowa, praca doktorska, raport z badań), które dotyczyły problematyki polityki społecznej.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 3 500 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%. W konkursie do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt. Zgodnie z zapisami SzOOP, minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 4 listopada 2016 r. Sposób składania wniosków w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-00916

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas