twitter instagram YouTube

2016-10-19
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej w ramach PO WER

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na nabór wniosków w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9. Rozwój ekonomii społecznej, Priorytet inwestycyjny 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Celem Konkursu jest wyposażenie pracowników przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa społeczne objęte interwencją zwiększą uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W definicji używanej w prawodawstwie unijnym stosowanie klauzul społecznych daje możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od spełnienia przez wykonawcę określonych warunków społecznych. Wśród istotnych celów społecznych należy wymienić przede wszystkim:

 • stymulowanie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym,
 • zachęcanie pracodawców do zachowań propracowniczych,
 • sposób budowania wizerunku zamawiającego jako podmiotu odpowiedzialnego i społecznie wrażliwego,
 • stymulowanie wsparcia dla przedsiębiorczości społecznej.

Ich zastosowanie umożliwia wykonanie przetargu nie tylko zgodnie z potrzebami samej jednostki zamawiającej, ale również otoczenia, w którym ona funkcjonuje. Klauzule społeczne z założenia mają co do zasady umożliwić uwzględnienie istotnych względów społecznych przy realizacji zamówienia. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się wyłonienie pięciu projektów, w ramach 5 makroregionów:

 • Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie),
 • Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie),
 • Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie),
 • Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie),
 • Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie).

Wnioski mogą składać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • samorząd gospodarczy i zawodowy
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 4 600 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Podział alokacji na makroregiony, w ramach których świadczone będą usługi szkoleniowe przedstawia się następująco:

 • Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) – szkolenia dla co najmniej 205 osób, maksymalna wartość projektu 1 260 400 zł (27,4%);
 • Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) – szkolenia dla co najmniej 112 osób, maksymalna wartość projektu 685 400 zł (14,9%);
 • Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) – szkolenia dla co najmniej 171 osób, maksymalna wartość projektu1 048 800 zł (22,8%);
 • Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) – szkolenia dla co najmniej 111 osób, maksymalna wartość projektu 680 800 zł (14,8%);
 • Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) – szkolenia dla co najmniej 151 osób, maksymalna wartość projektu 924 600 zł (20,1%).

Termin składania wniosków upływa 25 listopada 2016 r. Wnioski można składać od 7 listopada 2016 r.:

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-Rozwoj-ekonomii-spolecznej-3.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas