twitter instagram YouTube

2015-03-04
Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił konkurs ofert na realizację programu pn. Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wnioski należy składać do 13 marca.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach programu w szczególności oczekiwana jest realizacja następujących działań:

-prowadzenie poradnictwa prawnego / obywatelskiego z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego, prawa pracy itp. w zakresie spraw: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, imigracji / repatriacji, zadłużenia / finansowych,

-niepełnosprawności, obywatela a instytucji, pozbawienia wolności, spadkowych, konsumenckich, stosunków międzyludzkich, własności itp.

-diagnozowanie problemów prawnych i wskazywanie sposobów ich rozwiązania,

-wskazywanie wytycznych odnośnie sporządzania pism procesowych (np. pozwu, wniosku, odwołania, zażalenia itp.).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie < t.j., Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 > oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Kwota dotacji na realizację zadania wynosi – 140 tys. zł. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie. 

Wysokość środków własnych w realizacji zadania:

-dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może być wyższa niż 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu,

-kwotę minimum 10% wkładu własnego mogą stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł publicznych) i / lub tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 20 lutego 2015 r., upływa z dniem 13 marca 2015 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych-2015-r/prowadzenie-poradnictwa-prawnego-i-obywatelskiego-dla

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 854 18 46 lub 61 854 16 90.

Załączniki do konkursów

Wzór oferty

Źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych-2015-r/prowadzenie-poradnictwa-prawnego-i-obywatelskiego-dla

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas