twitter instagram YouTube

2014-01-24
Razem możemy więcej

Fundacja "Dbam o Zdrowie" zaprasza organizacje pozarządowe z całej Polski do udziału w III edycji Konkursu Grantowego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” Celem ogólnym Konkursu jest uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Łączna pula środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 milion złotych! Wnioski należy składać do 14 lutego 2014r.

CELE KONKURSU:

  • uświadomienie problemu społecznego, jaki są bariery w dostępie do leków,
  • wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej,
  • wspieranie działań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych środków medycznych,
  • dotarcie z pomocą w zakupie leków oraz innych środków medycznych do określonej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przewlekle lub ciężko chorych, starszych, bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Projekty powinny:

a) zawierać wyszczególnienie potrzeb, problemów i możliwości poprawy sytuacji materialnej lub życiowej Beneficjentów Końcowych;

b) określać konkretne działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie do leków oraz innych środków medycznych;

c) tworzyć spójny cykl działań.

W szczególności dofinansowane zostaną  projekty skierowane go grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

  • przewlekle lub ciężko chorych, samotnych,
  • dzieci lub osób starszych (powyżej 60 roku życia),
  • bezrobotnych,
  • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie organizacje chcące otrzymać pomoc finansową oraz organizacyjną na zakup leków i innych środków medycznych dla wskazanych przez siebie Beneficjentów Końcowych.

Są to przede wszystkim:

  • organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia,
  • inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia i opieki społecznej (Caritas, etc),

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Łączna kwota środków pieniężnych, przeznaczonych przez Fundację na konkurs grantowy wynosi 1.000.000,00 zł, przy czym:

a) każda organizacja może złożyć jeden wniosek grantowy, w którym zawarty jest jeden projekt

b) przewidziana kwota jednego grantu udzielonego przez Fundację na jeden projekt wynosi maksymalnie 100.000,00zł (i stanowi maksymalnie 50% wartości całego projektu),

c) przyznany Grant może pokryć maksymalnie 50% wartości całego projektu, pozostałe środki finansowe (wkład własny finansowy)2 oraz rzeczowe (wkład własny rzeczowy)3 zabezpiecza Grantobiorca,

d) wkład własny rzeczowy Grantobiorcy nie może być wyższy, niż 5% wartości całego projektu. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2014 r. (decyduje data wpływu do Fundacji) w wersji papierowej w biurze Fundacji, na adres: Fundacja Dbam o Zdrowie, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź z dopiskiem na kopercie „KONKURS GRANTOWY - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”. Grantobiorca powinien także przesłać w wersji elektronicznej wypełniony druk wniosku (format DOC) na adres e-mail koordynatorki konkursu: gabriela_kwestarz-biczysko@fundacjadoz.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Kontakt: Fundacja „Dbam o Zdrowie”, ul. Zbąszyńska 3, fundacja@doz.pl

Koordynatorki konkursu:

Gabriela Kwestarz-Biczysko, tel. 42/ 200 78 91, gabriela_kwestarz-biczysko@fundacjadoz.pl

Olga Nowakowska-Karolczak, tel. 42/ 200 75 50, olga_nowakowska@fundacjadoz.pl:

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas