twitter instagram YouTube

2016-10-17
Rozwój elektronicznych usług publicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Celem Konkursu jest dofinansowanie następujących typów projektów:

 1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
  1. dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM,
  2. dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi.
 2. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych, w tym:
  1. baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
  2. rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
  3. geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej),
  4. pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych,
  5. udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych.
 3. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego, m.in. przedsięwzięcia:
  1. zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP),
  2. służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów).
 4. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.

 

Wnioski mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) – poza powiatami i Samorządem Województwa w typie projektu wskazanym w punkcie drugim,
 • administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym),
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną),
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń).

 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 40 000 000 zł. W przypadku wydatków finansowanych w ramach pomocy de minimis maksymalna kwota wsparcia wynosi 700 000 zł. Wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Wnioski można składać od 30 września 2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 30.11.2016 r. do godziny 15.30.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań. Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/135

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas