twitter instagram YouTube

2015-02-26
Seniorzy w akcji - edycja 2015

„Seniorzy w akcji” to konkurs wspierający działania osób starszych na rzecz otoczenia i promujący współpracę międzypokoleniową. Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny i chęć do działania? Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś się do konkursu „Seniorzy w akcji” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 17 marca 2015 r.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu „Seniorzy w akcji” jest wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności.

OBSZARY WSPARCIA:

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z dwóch obszarów:

 1. DZIAŁANIA OBYWATELSKIE
  Reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych, działania wzmacniające głos seniorów i ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
 2. DZIAŁANIA EDUKACYJNE I KULTURALNE
  Przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne.

PRIORYTETY KONKURSU:

Intencją organizatorów programu jest wsparcie projektów, które:

 1. wyrastają z autentycznej pasji i zainteresowań animatora/animatorów projektu; wykorzystują umiejętności, zainteresowania i doświadczenia animatora/animatorów;
 2. Przyczyniają się do realnej zmiany w społeczności lokalnej, wnoszą nową wartość do stosowanych w danej społeczności metod i form działania w pracy z ludźmi starszymi i/lub w działaniach międzypokoleniowych;
 3. mają potencjał do wypracowania trwałych, skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi;
 4. aktywnie włączają do działania uczestników projektu, korzystając z ich zasobów i wspierając poczucie ich zaangażowania i sprawczości (osoby, do których zgłoszony projekt jest skierowany, wnoszą istotny wkład w jego realizację, mają wpływ na kształt projektu i przyjęte metody realizacji – nie są biernymi odbiorcami działań);
 5. odpowiadają na dobrze rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej i integrują lokalne środowisko (poprzez wykorzystanie zasobów i potencjałów społeczności, budowanie partnerstw, pozyskiwanie sojuszników).

Dodatkowe punkty będą przyznawane projektom wspierającym aktywność obywatelską osób starszych, aktywność starszych mężczyzn, a także projektom, które w nowatorski sposób wykorzystują nowe technologie (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne, itp.).

OSOBY I PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) we współpracy z organizacją pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o grant (tzw. „organizacja wspierająca”).

Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na konkurs.

To, czy projekt zostanie zgłoszony przez osobę 60+, czy przez parę międzypokoleniową, nie ma wpływu na ocenę zgłoszenia.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Minimalna kwota dotacji, o którą można ubiegać się w ramach konkursu, wynosi 6 tys. zł,a maksymalna 12 tys. zł. Przyznanych zostanie 33-35 dotacji. Uczestnicy konkursu mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Dotacje przyznane w ramach programu zostaną wypłacone na konto aplikującej instytucji/organizacji w jednej racie wynoszącej 100% kosztów dotacji w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy dotacji.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW:

Dotacje zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów dofinansowanych w ramach programu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2015r., a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2016r.

PRZEBIEG KONKURSU:

Dotacje zostaną przyznane na zasadzie konkursu. Zarówno listy intencyjne (I etap konkursu), jak i wnioski o dotację (III etap konkursu) będą oceniane przez Komisję złożoną z niezależnych ekspertów. Niezależni eksperci wezmą także udział w spotkaniach regionalnych z animatorami (II etap konkursu).

I ETAP konkursu– składanie listów intencyjnych: od 11 lutego do 17 marca 2015

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają listy intencyjne, w których przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt oraz wskazują organizację/instytucję wspierającą.

Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 17 marca 2015 r. (do północy), korzystając z formularza on-line dostępnego na stronie www.formularz.seniorzywakcji.pl. Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania.

Osoby, które będą miały duże trudności z przesłaniem zgłoszenia w ten sposób, mogą wypełnić list intencyjny w pliku Word i odesłać e-mailem na adres listy@seniorzywakcji.pl (formularz listu dostępny jest na stronie www.seniorzywakcji.pl). Odbiór listów zostanie potwierdzony e-mailem zwrotnym.

Nadesłane listy zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Rezultatem oceny listów będzie lista rankingowa. Około 80 projektów opisanych w listach intencyjnych zajmujących najwyższe miejsca na liście, zostanie zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

Lista zgłoszeń, które przejdą do drugiego etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu www.seniorzywakcji.pl.

II ETAP konkursu – regionalne spotkania z komisją konkursową – maj 2015

Animatorzy projektów, którzy przejdą do II etapu konkursu, zaproszeni zostaną na regionalne spotkanie z członkami komisji konkursowej (spotkania zostaną zorganizowane w 4 wybranych miastach, koszty dojazdu animatorów na spotkania pokrywają organizatorzy konkursu). Spotkanie komisji z animatorem lub międzypokoleniową parą animatorów będzie okazją do bliższego poznania pomysłu na projekt i osobistych motywacji animatorów do działania i udziale w inkubatorze. Podczas tego spotkania będzie czas na rozmowę o zasadach i celach konkursu i wzajemnych oczekiwaniach. Na podstawie przeprowadzonych rozmów wyłonimy autorów 33-35 pomysłów na projekty.

Lista zgłoszeń, które przejdą do trzeciego etapu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu www.seniorzywakcji.pl.

III ETAP konkursu – warsztaty i składanie wniosków o dotacje – czerwiec 2015

Autorzy wybranych 33-35 pomysłów na projekty zaproszeni zostaną do udziału w 3-dniowym spotkaniu warsztatowym w Warszawie (dwa terminy do wyboru). Celem spotkania będzie aktywna praca nad rozwojem pomysłów zgłoszonych na konkurs, przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i innych uczestników konkursu. Po warsztatach uczestnicy będą mieli ok. 2 tygodni na przygotowanie i złożenie wniosków o dotacje, w których dokładnie zaprezentują przedsięwzięcia, które chcą zrealizować. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów pokrywa Towarzystwo „ę”.

Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Przeczytaj Regulamin Konkursu

Zobacz wzór listu intencyjnego

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

tel.: (22) 396 55 16 lub 19 od pon - pt, w godzinach od 10.00 do 15.00,

e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

 

Źródło: www.seniorzywakcji.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas