twitter instagram YouTube

2019-11-14
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży- „Lokalny animator sportu”

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży-  „Lokalny animator sportu”

Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków MSiT, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Projekt jest uzupełnieniem opracowanych i wdrożonych przez MSiT projektów aktywizacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Termin składania wniosków do 6 grudnia 2019r.

O PROGRAMIE:

 

PROGRAM ma na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Projekt „Lokalny Animator Sportu”: podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim.

 

 CEL KONKURSU:

1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1) pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej (trenerskiej) dla osób bezpośrednio realizujących zadanie,

2) wynagrodzenia koordynatorów regionalnych,

3) szkolenia koordynatorów regionalnych

4) szkolenia animatorów.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

– uczniowie szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju,
– kluby i organizacje sportowe.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet programu 23.000.000

Wysokość programu 50%

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

6 grudnia 2019r.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

2.01.2020r.-31.12.2020.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu- tutaj

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas