twitter instagram YouTube

2019-02-07
Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Termin naboru wniosków upływa 11 lutego 2019 r.

CEL KONKURSU:

Celem regulaminu konkursu jest dostarczenie wnioskodawcom informacji przydatnych na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a następnie jego złożenia do oceny w ramach konkursu ogłoszonego przez MRPiPS. IOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania konkursu, z zastrzeżeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu którego celem będzie wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium). Projekt musi być realizowany w Partnerstwie. Maksymalna liczba Partnerów wynosi 3 (Lider i 2 Partnerów).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
  - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  - stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  - organizacje pozarządowe
  - podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  - podmioty ekonomii społecznej
  - federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
  - związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
  - samorząd gospodarczy i zawodowy
  - partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  - uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
  - jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
  - przedsiębiorcy

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5 000 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 7.01.2019 r. do dn. 11.02.2019 r. (do godz. 12.00).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Okres realizacji projektu nie przekracza 27 miesięcy

DODATKOWE INFORMACJE:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

KONTAKT:

Ewa Krawczyk, tel.: 22 661 19 28, adres e-mail: ewa.krawczyk@mrpips.gov.pl

ŹRÓDŁO:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas