twitter instagram YouTube

2014-10-07
Wsparcie reform w edukacji. Rozwój polityki młodzieżowej. Erasmus +

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży Erasmus+ na rok 2015. Akcja 3 – na działania w obszarze młodzieży i edukacji formalnej, wspierające dialog i budowanie relacji między młodymi ludźmi, a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży. Możliwe jest uzyskanie wsparcia na organizację spotkań, debat, seminariów, konsultacji oraz warsztatów dotyczących polityki i działań instytucji unijnych wobec młodzieży. Akcja wspiera też działania służące rozwijaniu usystematyzowanego dialogu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

AKCJA 3.

Czego dotyczą projekty?

Wsparcie w reformowaniu polityk wspiera osiąganie celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018.

Akcja ta będzie wspierać działania związane z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, w tym badania, analizy, monitoring wdrażania reform, narzędzia strategiczne (jak EQF, ECTS,ECVET, EQUAVET, Europass, Youthpass), współpracę kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy interesariuszami reform.

Jakie projekty będą realizowane?

W Akcji 3, w ramach projektów centralnych są realizowane m.in.:

  • Usystematyzowany dialog: spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą,
  • Współpraca w społeczeństwie obywatelskim:
    • Grupa 1. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia,
    • Grupa 2. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze młodzieży.

Potencjalni beneficjenci:

Projekty mogą mieć charakter międzynarodowy (wystarczy jeden zagraniczny partner) lub krajowy.

Udział w nich powinno brać co najmniej 30 osób w wieku 13-30 lat.

Czas trwania projektu – od 3 do 24 miesięcy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+ . Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa :

-28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

-państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

-państwa kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii

Wniosek składa lider/koordynator całego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:

DZIAŁANIE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

4 lutego 2015 r.

30 kwietnia 2015 r.

1 października 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

Dodatkowe informacje i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące konkretnych projektów można uzyskać e-mailowo pisząc na adres odpowiednio dla:

Uwaga: informacje będą uaktualniane zgodnie z nowymi publikacjami Komisji Europejskiej i EACEA

Żeby rozpocząć proces wnioskowania instytucja/organizacja musi zarejestrować się w bazie ECAS ( European Commission Authentication Service – ECAS) oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny – PIC (Personal Identification Code).

Zarejestruj się w bazie ECAS

Wejdź na Portal Uczestnika i system URF

Po zakończeniu rejestracji w URF, wyświetli się numer PIC (Personal Identification Code) zarejestrowanej organizacji, a jego potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail osoby dokonującej rejestracji.

Posiadanie przez organizację/instytucję numeru identyfikacyjnego PIC jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem formularza eForms.

Więcej informacji na stronie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja-3/

 

Leszno. Rozwiń Skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas