twitter instagram YouTube

2014-03-10
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty można zgłaszać do 28 marca 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Za priorytetowe zadanie uznaje się wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Może być ono realizowane przez organizację m.in. kampanii, spotkań, szkoleń, treningów i tym podobnych działań. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- spółdzielnie socjalne;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000 zł.

Dotacja dla jednej organizacji nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Dotacja nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty można zgłaszać do 28 marca 2014 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż 16 maja.

Zadania mogę być realizowane od dnia 2 czerwca 2014r do dnia 31 października 2014r. 

Ogłoszenie o konkursie

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas