twitter instagram YouTube

2018-03-23
Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania ofert mija 12 kwietnia 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

1) upowszechnianiu wśród społeczeństwa historii polskiego podziemia niepodległościowego, w tym kształtowaniu i podtrzymywaniu etosu Armii Krajowej;

2) upowszechnianiu tradycji narodowej, w tym upamiętniających chwałę i sławę oręża polskiego, w oparciu o przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami wojskowymi oraz rocznicami wydarzeń historycznych.

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokość: 800.000,00 zł.

Na zadania o podobnym charakterze wydatkowano środki finansowe w wysokości:

  • w 2016 roku ok. 2 457 800,00 zł,
  • w 2017 roku ok. 5 700 000,00 zł.

Warunki realizacji zadań:

1) termin realizacji zadań: od 21.05.2018 r. do 28.12.2018 r.,

2) obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów zadania,

3) realizowane zadania muszą być zgodne z celami Konkursu,

4) w przypadku realizacji zadań, których jednym z rezultatów będzie m.in. publikacja, film, przedstawienie teatralne, wystawa lub reportaż, obowiązkowo należy dołączy dodatkowe materiały w postaci np. maszynopisu, scenariusza, skryptu itp., w przypadku realizacji warsztatów, seminariów, spotkań, konferencji czy szkoleń oferty muszą zawierać program przedsięwzięcia,

5) oferent musi prowadzić działalność statutową w obszarze realizowanego zadania.

Warunki składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2018/OWzS

Oferty należy składać do dnia: 12.04.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas