twitter instagram YouTube

2021-11-24
4.1. Konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Model DOM – model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym”, Wiedza Edukacja Rozwój

4.1. Konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Model DOM – model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym”, Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-035/21 na skalowanie innowacji społecznej: „Model DOM - model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym”. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

ORGANIZATOR: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

O KONKURSIE: Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem szczegółowym Działania 4.1 jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. Jest on realizowany m.in. poprzez skalowanie mikro-innowacji społecznych.

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest upowszechnienie modelu wsparcia dla rodzin dzieci chorych onkologicznie (w tym szkolenia przedstawicieli środowiska lokalnego), a tym samym ułatwienie rodzinom dostępu do wsparcia w takiej formie we własnym otoczeniu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki  funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących się leczeniem dzieci z chorobami onkologicznymi oraz placówek świadczących pomoc psychologiczną, placówek edukacyjnych i instytucji czy organizacji pomocowych działających w obszarze i zainteresowanych rozwijaniem tego rodzaju wsparcia dla rodzin.

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu.  Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania systemu wsparcia dla rodzin dzieci chorych onkologicznie po ustaniu finansowania z projektu grantowego.  Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

  • Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5 letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze wsparcia dzieci i rodziny, placówkami medycznymi, poradniami psychologicznymi czy placówkami edukacyjnymi), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie zostaną załączone referencje od min. 2 podmiotów);
  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.
     

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 1 do 15 grudnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 4.1 Konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Model DOM - model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym”, Wiedza Edukacja Rozwój

KONTAKT: Pytania można kierować:

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas