twitter instagram YouTube

2019-08-12
Adamed Pharma S.A. ogłosiło konkurs Adamed dla Seniora

Adamed Pharma S.A. ogłosiło konkurs Adamed dla Seniora

Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku.

W ramach konkursu można zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez Seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Kto może składać wnioski:

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą w nim uczestniczyć:
a) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, samorządowe instytucje kultury,organizacje kościelne, kościelne osoby prawne;
b) urzędy gminy i ich jednostki budżetowe, organizacje nie posiadające osobowości prawnej (np. przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej etc.), pod warunkiem, że powszechnie obowiązujące przepisy i ich wewnętrzne uregulowania nie zabraniają ̨udziału w konkursach oraz przyjęcia nagrody pieniężnej;
c) inne podmioty, które aktywnie działają ̨ na rzecz osób starszych, pod warunkiem, że działalność́ ta nie jest nastawiona na zysk; których celem statutowym jest prowadzenie działań́ na rzecz osób starszych.

Nagrody:

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze trzy najlepsze projekty, które otrzymają nagrodę w wysokości kolejno 10 000 zł , 5 000 zł i  3 000 zł.

Jury weźmie pod uwagę takie kryteria jak: intensywność dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu.

Dodatkowo, Jury przyzna również Nagrodę Specjalną w wysokości 2 000 zł dla Uczestnika Konkursu, którego projekt w szczególności wzmacnia działania prozdrowotne, profilaktykę zdrowia i aktywność fizyczną wśród Seniorów.

Termin zgłoszeń:

Pomysły przyjmowane będą do 15 września 2019 roku.

Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz Seniorów oraz opis aktywności, na którą przeznaczyłyby nagrodę wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia.

Jedna organizacja może przesłać maksymalnie trzy propozycje.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie odbywa się poprzez:
a) Wysłanie pliku ze Zgłoszeniem Konkursowym w wersji elektronicznej (format PDF, PPT, DOC, DOCX, RTF, TXT oraz wszystkie pliki graficzne) do 10 MB wagi poprzez zakładkę konkursową na stronie www https://adameddlaseniora.pl/konkurs/
b) Wysłanie pliku ze Zgłoszeniem Konkursowym pocztą elektroniczną na adres dlaseniora@adamed.com
c) Wysłanie pliku ze Zgłoszeniem Konkursowym pocztą tradycyjną na adres Operatora Technicznego (Walk PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa) z dopiskiem „KONKURS Adamed dla Seniora”.
d) Zgłoszenie nadesłane pocztą tradycyjną powinny być w formie podpisanego maszynopisu lub wydruku komputerowego.

Więcej informacji na stronie: https://adameddlaseniora.pl/konkurs/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas