twitter instagram YouTube

2014-02-03
Aktywność Społeczna Osób Starszych

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na działania w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Termin składania wniosków upływa dnia 19 lutego 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny.

Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:

 • zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych: 
  • większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej,
  • tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających w niekorzystnej sytuacji,
  • promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,
  • tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej.
  • tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości, szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;
  • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki   publicznej; 
  • zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: 
   • rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, 
   • rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

 • Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RzeczypospolitejPolskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-        spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94 , poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

-        stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-        spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działaj ą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/ okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

 

Wymagany wkład własny:

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert: od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

-        Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2014 r.

-        Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl  oraz  www.senior.gov.pl

-        Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących Programu ASOS oraz konkursu ofert należy kierować je na adres ASOS@mpips.gov.pl

Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS będzie można uzyskać  do 19 lutego 2014 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 37, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas