twitter instagram YouTube

2015-10-06
Bank Dziecięcych Uśmiechów

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła kolejny konkurs w ramach programu "Bank Dziecięcych Uśmiechów", kierowanego na rzecz rozwoju talentów dzieci, szczególnie tych, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.Najbliższy nabór wniosków upływa 19 października.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

- inwestowanie w edukację, wychowanie i rozwój talentów poszczególnych dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej,

- wspieranie  inicjatyw,  w których widać indywidualne podejście do dzieci,

- wskazywanie młodym ludziom pozytywnych wzorców, uczenie dzieci wrażliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, za innych, za swoją ojczyznę.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacje ubiegające się o mikro granty w programie BDU mogą złożyć wniosek na dowolny projekt, który według nich najlepiej odpowiada na potrzeby dzieci.

Zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych.

Organizacje składające wniosek powinny położyć nacisk nie tylko na wiedzę dzieci, ale także na ich wychowanie, pracę nad sobą, zaszczepianie wartości, kształtowanie wrażliwości na otaczający świat, kulturę i drugiego człowieka. Oprócz walorów edukacyjnych wszystkie działania powinny być dopasowane do konkretnej grupy beneficjentów.

Projekty mogą wykorzystywać bardzo różne formy, np: warsztaty, wyjazdy edukacyjne (do 3 dni), spacery, wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, turnieje, konsultacje ze specjalistami etc. Ważnym elementem jest nauka przez doświadczenie.

Kryteria oceny wniosków:

Każdy wniosek oceniany jest przez trzech niezależnych ekspertów.

Grant przyznawany jest na podstawie punktów wynikających ze średniej ocen ekspertów.

Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:

  • Potrzeba realizacji projektu dla danych dzieci – 0-10 pkt.
  • Adekwatność sposobów realizacji projektu do rozpoznanych potrzeb – 0-10 pkt.
  • Innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu – 0-10 pkt.
  • Wartości wychowawcze i edukacyjne płynące z realizacji projektu – 0-10 pkt.
  • Wiarygodny i rzetelny kosztorys – 0-7 pkt.
  • Pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł – 0-3 pkt.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O GRANT:

- placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki oraz organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 5 tys. zł.

NABÓR WNIOSKÓW : 

Nabór wniosków do 16 października 2015r.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/

Źródło: http://fundacja.bzwbk.pl

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas