twitter instagram YouTube

2018-06-06
Bomba Inicjatyw 2

Bomba Inicjatyw 2

Ruszył nabór wniosków na otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu pomocy społecznej. Dotacje będą przyznawane w ramach regrantingu "Bomba Inicjatyw 2. Mikrogranty Prezydenta Miasta Leszna".

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna poprzez realizację zadań zleconych w formie wspierania z zakresu pomocy społecznej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 wynosi 16 000,00 zł. Wysokość dofinansowania jednego projektu w ramach konkursu może wynieść maksymalnie 3200,00 zł.

Dotacje udzielane są w trybie regrantingu - dotacje są przekazywane i rozliczane przez operatora konkursu, którym jest Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.

Całość środków finansuje Miasto Leszno i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

  • usługi poligraficzne i internetowe,
  • transport, koszty przejazdu,
  • wyżywienie, noclegi,
  • honoraria,
  • materiały,
  • nagłośnienie, scenografia,
  • wynajęcie obiektów,
  • sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
  • inne szczegółowo określone koszty i usługi przy realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Termin realizacji zadania: 16.07.2018-31.10.2018.

Termin i sposób składania zgłoszeń: oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz.15:00 w biurze Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie, ul. Więzienna 3 lub przesłać pocztą na w/w adres (liczy się data i godzina wpływu do Fundacji).

Wyniki konkursu: do dnia 6 lipca 2018 r. wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na oficjalnej stronie internetowej Miasta Leszna i Fundacji CAT oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna.

Szczegółowe regulaminy, załączniki oraz dokumenty dostępne są poniżej. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy się zapoznać z załącznikiem 14.

Dodatkowe informacje dostępne TUTAJ.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas