twitter instagram YouTube

2017-01-25
Czasopisma - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu literatury i promocji czytelnictwa”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z prowadzeniem działalności wydawniczej czasopism. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu u jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych. Podstawowe znaczenie dla realizacji tego celu ma wsparcie dla tytułów o profilu artystycznym, literackim i naukowym, prezentujących różne dziedziny twórczości oraz rozwijających wokół nich dyskurs krytyczny. Celem programu jest zarówno wspieranie czasopism o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach. Tytuły istotne dla realizacji celów programu, prócz wysokiego poziomu merytorycznego, powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, której wyznacznikiem jest bądź koncentracja redakcji na wybranym zagadnieniu i przedstawienie go w możliwe dogłębny sposób, bądź też realizacja formuły opartej na dużej komunikatywności przekazu oraz różnorodności tematycznej. Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym wydawanie czasopism na wysokim poziomie merytorycznym jest stabilność finansowa i organizacyjna, w ramach programu rozszerzony zostaje zakres finansowania zadań w trybie wieloletnim .

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadania związanego z wydawaniem ogólnopolskich czasopoism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

  • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 4 025 000 zł.

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Instytut Książki,
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6,
31-148 Kraków ,

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Czasopisma”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas