twitter instagram YouTube

2014-07-28
Dobre praktyki EFS 2014

Już po raz ósmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”. Konkurs jest adresowany do beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL. Termin składania wniosków upływa 15 października 2014 r

Celem Konkursu jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać beneficjenci realizujący projekty współfinansowane ze środków PO KL oraz IP/IP2 będący stronami umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków PO KL.

Projekty zgłoszone do konkursu mogą być projektami zakończonymi lub projektami w trakcie realizacji, przy czym stopień ich realizacji na dzień zgłoszenia do konkursu musi wynosić co najmniej 50% postępu rzeczowego oraz co najmniej 50% postępu finansowego, przy czym wymóg ten dotyczy wydatków poniesionych w projekcie

NAGRODY:

Spośród nadesłanych projektów Jury dokona oceny i przyzna nagrody maksymalnie trzem projektom, w ramach zgłoszeń nadesłanych przez beneficjentów oraz maksymalnie trzem projektom, w ramach zgłoszeń nadesłanych przez IP/IP2. Ponadto, Organizator zastrzega możliwość przyznania wyróżnień specjalnych.

O liczbie przyznanych wyróżnień specjalnych decyduje Organizator.

Nagrodą w konkursie jest otrzymanie tytułu „Najlepsza inwestycja w człowieka”, statuetka, dyplom oraz udział dwóch reprezentantów każdego laureata konkursu w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku laureatów konkursu zgłoszonych przez IP/IP2, nagrodę w postaci udziału w wyjeździe studyjnym otrzymuje również opiekun projektu z ramienia IP/IP2.

Projekty, którym zostanie przyznane wyróżnienie specjalne otrzymują tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”, statuetkę oraz dyplom.

Nagrodzone i wyróżnione projekty zostaną dodatkowo zaprezentowane w publikacji książkowej wydanej przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a także będą przedstawione na stronie internetowej www.efs.gov.pl i www.roefs.pl.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 15 października 2014 r. Kompletne zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Centrum Projektów Europejskich - Krajowy Ośrodek EFS w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, w godzinach pracy urzędu tj. 8.15-16.15, od poniedziałku do piątku, do dnia 15 października 2014 r. z dopiskiem konkurs „Dobre praktyki EFS 2014”.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/Rusza_kolejna_VIII_ed_konk_dobre_praktyki_11062014.aspx

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas