twitter instagram YouTube

2018-10-16
Dobro Wspólne

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych Świąteczne wsparcie dla kombatantów. Termin składania wniosków upływa 25.11.2018r.

O PROGRAMIE:


Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych Świąteczne wsparcie dla kombatantów

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

1)    integracji środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą poprzez organizację spotkań świątecznych dla kombatantów i weteranów poszkodowanych w misjach oraz ich rodzin;

2)    budowaniu i umacnianiu więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną m.in. poprzez udział w spotkaniach świątecznych, przygotowywanie paczek świątecznych i dostarczanie ich kombatantom;

3)    wsparciu weteranów, którzy żyjąc często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach, poprzez dostarczenie paczek świątecznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

- posiadać doświadczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,

- prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości:

1.500.000,00 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Oferty należy składać do dnia:  25.10.2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

termin realizacji zadań: od 26.11 do 31.12.2018 r.,

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-112018wddekid-1032548a/

KONTAKT:

Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas