twitter instagram YouTube

2016-03-21
Dodatkowy nabór w konkursie z "Programu wspierania sportów nieolimpijskich"

Celem Konkursu jest realizacja zadań publicznych związanych z przygotowaniem i udziałem we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach/konkurencjach nieolimpijskich, w tym do mistrzostw świata lub Europy.

Wnioski mogą składać polskie związki sportowe (pzs) lub stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, w tym także reprezentujące sporty/konkurencje objęte programem „The World Games – Wrocław 2017” (TWG 2017).

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 000 000 zł. Oferent musi wykazać udział środków własnych (min. 5%) w planowanym przedsięwzięciu. Udziału wkładu własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację innych umów.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją konkurs Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”. Ofertę można złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa lub przesłać na powyższy adres przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Wyczynowego ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2016-rok/1781,Dodatkowy-nabor-ofert-w-ramach-Konkursu-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budze.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas