twitter instagram YouTube

2016-08-01
Dodatkowy nabór w programie "Sport Wszystkich Dzieci"

Minister Sportu i Rekreacji ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”.

W ramach dodatkowego naboru można składać wnioski na realizację zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”

Głównymi celami zadania są:

  1. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
  3. krzewienie idei fair play,
  4. ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
  5. stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,
  6. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
  7. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,
  8. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych,
  9. zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,
  10. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

Wysokość środków w naborze: 3 000 zł.

Wnioski należy składać do 19 sierpnia 2016r.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
z dopiskiem na kopercie nazwy zadania – nabór na 2016 r.

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

źródło: bip.msit.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas