twitter instagram YouTube

2019-11-15
Dofinansowanie sportu akademickiego

Dofinansowanie sportu akademickiego

Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). PROGRAM „SPORT AKADEMICKI” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019r.

O PROGRAMIE:

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów. Środowisko akademickie to społeczność licząca prawie 1 300 000 studentów z ponad 390 publicznych i niepublicznych uczelni na terenie całego kraju, która buduje swój kapitał społeczny i zawodowy, istotny z punktu widzenia rozwoju kraju. Mając na uwadze późniejsze role społeczne przyszłych absolwentów szkół wyższych, ich świadomość znaczenia kultury fizycznej w życiu człowieka, będzie oddziaływała na kształtowanie przyszłych polityk publicznych w tym obszarze. Działania aktywizujące środowiska akademickie, zarówno w zakresie współzawodnictwa uczelnianego, jak i powszechnej kultury fizycznej studentów, budują świadomość wagi aktywności fizycznej w nowoczesnym, europejskim społeczeństwie.

CEL KONKURSU:

  1. Zwiększenie aktywności fizycznej studentów.
  2.  Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia studentów
  3.  Kształtowanie rozwoju psychofizycznego studentów, kreowanie aktywności fizycznej jako niezbędnego czynnika do prawidłowego funkcjonowania organizmu, budowa postaw obywatelskich i wolontariatu sportowego.
  4. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego oraz promocja społecznych, wychowawczych, prozdrowotnych i edukacyjnych walorów sportu.
  5. W przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadania uczestniczyć mogą wyłącznie studenci.
  6. Realizowane projekty muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.
  7. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT.
  8. Koszty obsługi zadania nie mogą przekraczać 10% sumy kosztów bezpośrednich z dotacji.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Różnorodne formy aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród studentów.
Priorytetowo traktowane są zadania ukierunkowane na:
– inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród studentów;
– wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych ukierunkowanych na stały rozwój sportowy i podnoszenie umiejętności;
– tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i klubów sportowych wszystkich typów uczelni.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej  w środowisku akademickim (związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).  Wnioskodawcami mogą być w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet programu:6.000.000zł

Wysokość wsparcia maks.80%

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

16 grudnia 2019r.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

01.01.2019r.-31.12.2020r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

kliknij tutaj 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas