twitter instagram YouTube

2021-11-30
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne - edycja 2022

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne - edycja 2022

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022. W stosunku do poprzednich edycji o 1/4 zwiększa się budżet programu – do 2 mln złotych. Nabór wniosków trwa do 13 grudnia 2021 roku.

ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Kultury

O PROGRAMIE: Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

CEL KONKURSU: Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu irozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

  1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

  1. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego ;
  2. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 nie mogą się ubiegać beneficjenci realizujący Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2019-2021.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

  • Maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 10 000 zł brutto. Dofinansowanie tej części zadania wynosi do 100% budżetu tej części zadania.
  • Maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 30 000 zł brutto. Dofinansowanie tej części zadania wynosi do 95% budżetu tej części zadania. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków trwa do 13 grudnia 2021 roku.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2022. Zadanie składa się z dwóch części:

  1. pierwsza część zadania może być realizowana w terminie od dnia 14 lutego do dnia 30 czerwca 2022 roku z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru;
  2. druga część zadania może być realizowana w terminie od 30 lipca do 14 listopada 2022 roku

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne - edycja 2022

KONTAKT:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

tel : 22 21 00 100
fax : 22 21 00 101

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas