twitter instagram YouTube

2019-09-23
Dotacje dla organizacji na pokrycie wkładu własnego

Dotacje dla organizacji na pokrycie wkładu własnego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

  • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
  • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
  • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

O dotację ubiegać się mogą:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • spółdzielnie socjalne.

KWOTA DOFINANSOWANIA:

W 2019 roku wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji wynosi 1 800 000 zł.

Maksymalna wartość dotacji to 500 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać w terminie od 17 września 2019 r. od godz. 12.00 do 8 października 2019 r. do godz. 12.00.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.niw.gov.pl/start-priorytetu-1b-dotacje-na-wklad-wlasny-proo/

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem www.generator.niw.gov.pl

 

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas