twitter instagram YouTube

2015-10-05
Dotacje na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
w szczególności poprzez:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu
    jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

TYPY PROJEKTÓW:

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm), która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:

  • JST na poziomie gminy,
  • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

KWOTA DOFINANSOWANIA:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 180 000 000 PLN . Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu może stanowić maksymalnie 93% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 37,2 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 7% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 5 mln PLN.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formie elektronicznej lub papierowej, w trybach wskazanych poniżej:

  • Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC. Adres skrzynki ePUAP zostanie podany na stronie internetowej CPPC najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie zostanie udostępniony na ePUAP najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru;
  • Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym, należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.1-pytania@cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

Regulamin konkursu

30.09.2015

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

30.09.2015

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu:

30.09.2015

zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem w których miejscach dokumentacji projektu wniosku i załączników opisano sposób spełnienia danego kryterium

30.09.2015

zał. 7 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu

30.09.2015

zał. 9 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

30.09.2015

zał. 10 – Wykaz podmiotów upoważnionych do dokonywania wydatków w projekcie

30.09.2015

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

30.09.2015

 

Źródło: www.cppc.gov.pl

Leszno. Rozwiń Skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas