twitter instagram YouTube

2014-07-09
Dotacje na przeciwdziałanie uzależnieniom

Trwa nabór wniosków na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2014. Wnioski należy składać do 11 lipca br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję”;

- „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)”;

- „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych”;

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zwanej dalej Ustawą.

2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy          

Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę.

1. Prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.

2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

3. Posiadać własne konto bankowe.

4. Działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) zapisana w statucie organizacji

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizacje powyższych 1.551.000,00 zł - szczegół w załączniku (do pobrania poniżej)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać  do 11 lipca 2014 roku do godziny 15.30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego)

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (61) 626 63 59; (61) 626 63 60; (61) 626 63 71, (61) 626 63 74.

Formularz oferty i druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.umww.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.bip.umww.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas