twitter instagram YouTube

2021-03-05
Dotacje na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”

Dotacje na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2021. Oferty należy składać do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00. Wysokość dotacji od 25 000 zł do 250 000 zł.

CEL KONKURSU:

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

 Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;
 • zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące
  w życiu publicznym;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;
 • budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Na zadania ujęte w ramach 4 priorytetów Programu:

 1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych
  w obszarze rynku pracy.
 2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UDPP, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty określone w art. 3 ust. 3 UDPP – w tym:
  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 UDPP,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  4. spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych,
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.Natomiast odziały terenowe, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody zarządu głównego centralnej organizacji w postaci pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki. Jednostka terenowa, nieposiadająca osobowości prawnej, musi być wpisana w KRS centralnej organizacji.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.

Złożenie oferty przez oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu jednej oferty jednostki macierzystej (zarządu głównego) o ile ich siedziby znajdują się w odrębnych województwach. Jednakże w ramach jednej osobowości prawnej oddziały terenowe mogą złożyć maksymalnie dwie dodatkowe oferty. Natomiast każdy oddział terenowy posiadający osobowość prawną może złożyć tylko jedną ofertę.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dotację w ramach Programu w 2021 roku wynosi 38 mln zł. Szczegółowe zasady alokacji środków zostały określone w Programie oraz Regulaminie Konkursu.

Wymagany wkład własny:

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Przedmiotem dofinansowania mogą być następujące koszty:

 • merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych w zadaniach;
 • obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – łącznie do 20% wartości dotacji, w tym obsługi finansowo-księgowej – do 5% wartości dotacji oraz
  koszty kierowania (koordynacji) projektu wraz z kosztami wykonywania zadań administracyjnych – do 5% wartości dotacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert: od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/.

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 16.00.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w terminie: od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 74,  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

Szczegóły na stronie: www.gov.pl

 

Materiały

Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie​_Aktywni+​_Edycja​_2021.DOCX 0.08MB

Regulamin konkursu Programu "Aktywni+" Edycja 2021
Regulamin​_Aktywni+​_Edycja​_2021.pdf 1.95MB

Wytyczne promocji projektów dofinansowanych w ramach Programu "Aktywni+" Edycja 2021
Wytyczne​_promocji​_projektów​_dofinansowanych​_w​_​_ramach​_Programu​_Aktywni+​_Edycja​_2021.pdf 0.67MB

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas