twitter instagram YouTube

2021-01-18
Dotacje na turystykę

Dotacje na turystykę

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2021 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2021 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W 2021 roku dofinansowaniem zostaną objęte następujące priorytety:

  • Priorytet 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
  • Priorytet 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.
  • Priorytet 3. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2021 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 600 000 zł.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie dofinansowania ich realizacji poprzez udzielenie dotacji celowej.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla priorytetu nr 1 wynosi 80 000 zł, natomiast dla priorytetów nr 2, nr 3 wynosi 50 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 stycznia 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Okres realizacji zadań: od 1 marca 2021 r do 31 grudnia 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pod nr tel.: (22) 411 91 56

Źródło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-w-czesci-40---turystyka-w-roku-2021

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas