twitter instagram YouTube

2020-05-20
Dotacje na wsparcie doraźne dla organizacji

Dotacje na wsparcie doraźne dla organizacji

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  •  pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Program skierowany jest do:

1. Organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności:
– stowarzyszeń (w tym stowarzyszenia zwykłe),
– związków stowarzyszeń,
– fundacji.
2. Jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.
3. Instytucji kościelnych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Spółdzielni socjalnych.
5. Kół Gospodyń Wiejskich.
6. Spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

Budżet programu: 3.200.000 zł.

Termin składania wniosków: do 30 listopada 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków w ramach konkursu.

Więcej informacji w bazie konkursów na naszej stronie oraz na stronie organizatora konkursu - Narodowego Instytutu Wolności - kliknij tutaj

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez Generator Wniosków, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz telefonując pod numer 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 16.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem generator.niw.gov.pl.

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas