twitter instagram YouTube

2015-02-26
Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Leszna ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. na działania w zakresie pomocy społecznej. Oferty należy składać w terminie do 20 marca 2015 r. do godziny 15:30.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 Działania w zakresie pomocy społecznej w tym:

  • Działania związane z pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna
  • Działania socjalno - pomocowe świadczone na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych z miasta Leszna.
  • Działania świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób starszych i osamotnionych z miasta Leszna.

 

 Planowane wydatki w bieżącym roku

Poniesione wydatki w ubiegłym roku

75 000,00 zł*

74 600,00 zł

 

Realizacja zadania publicznego rozpoczyna się od dnia podpisania umowy , a zakończenie nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2015 r.

*Kwota dotacji może ulec zmianie

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 25 ust.1 ustawy pomocy społecznej oraz art. 3 ust 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o pomocy społecznej:

Art. 25. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi

Art. 3 ust. 3 Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Art. 3 ust 2.    niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Art. 3 ust 3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3)  spółdzielnie socjalne;

4)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3a. Przepisów art. 19b-41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.

4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1)  partii politycznych;

2)  związków zawodowych i organizacji pracodawców;

3)  samorządów zawodowych;

4)  (uchylony);

5)  fundacji utworzonych przez partie polityczne;

6)  (uchylony).

5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.

6. (uchylony).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać w terminie do 20 marca 2015 r. do godziny 15:30 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Janusza Korczaka 5, 64 - 100 Leszno.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub u innego przewoźnika

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI:

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,

b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

c) wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania

d) Warunkiem uzyskania dotacji jest zadeklarowanie wkładu własnego minimum 10% kosztów całkowitych. Wkład własny może stanowić wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy).

 

Więcej informacji tutaj  oraz pod numerem telefonu 65 520 13 58

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas