twitter instagram YouTube

2021-10-06
Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy – 31 października 2021r.

FUNDATOR:  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest udzielenie dotacji dla realizacji projektów przyczyniających się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.

W ramach konkursu można realizować wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, w szczególności poprzez:

•        doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia;

•        pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne;

•        szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe;

•        subsydiowane zatrudnienie;

•        dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia;

•        wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach konkursu można realizować wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, w szczególności poprzez:

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,

- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe,

- subsydiowane zatrudnienie,

- dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,

- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
ogółem 3 911 765,00 PLN, w tym 

·         wsparcie finansowe EFS 3 500 000,00 PLN;

·         wsparcie finansowe z budżetu państwa: 411 765,00 PLN;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do dnia 31.10.2021 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/405

KONTAKT:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. (61) 626 66 66
fax (61) 626 67 44
info@umww.pl
www.umww.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas