twitter instagram YouTube

2014-10-09
Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych

Celem priorytetu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

1) organizacja czasowych wystaw muzealnych;

2) modernizacja stałych wystaw muzealnych;

3) tworzenie stałych wystaw muzealnych;

4) publikacja katalogów do wystaw muzealnych;

5) konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego;

6) zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2) organizacje pozarządowe;

3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1.Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania na jeden rok realizacji zadania wynosi:

1) 200 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu przedstawionego we wniosku;

2) 400 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/wspieranie-dzialan-muzealnych.php

KONTAKT:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
ul. Goraszewska 7,
02-910 Warszawa

 

 

Informacje telefoniczne udzielane są w godzinach 9.00-15.00

  • Katarzyna Skomorucha -  tel. 22 25 69 631, kskomorucha@nimoz(dot)pl
  • Maja Margasińska – tel. 22 25 69 630, mmargasinska@nimoz(dot)pl

DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas