twitter instagram YouTube

2020-01-13
EOG Program Kultura: Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”

EOG Program Kultura: Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

Celem działania jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

 • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż i remont) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami), i/lub;
 • ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

Elementy dodatkowe - obowiązkowe w każdym projekcie:

 • oferta kulturalna i edukacyjna;
 • szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie
 • zarządzanie projektem,
 • promocja projektu.

Elementy dodatkowe - fakultatywne:

 • konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiory, archiwa, obiekty muzealne;
 • digitalizacja obiektów ruchomych dziedzictwa;
 • zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).
   

Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego

 • roboty budowlane (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej niewpisanej do rejestrów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

Elementy dodatkowe - obowiązkowe w każdym projekcie:

 • oferta kulturalna i edukacyjna;
 • szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie.
 • zarządzanie projektem,
 • promocja projektu.


Elementy dodatkowe - fakultatywne:

 • zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

Maksymalny udział ww. prac w projekcie może wynosić 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 15% kosztów powinno być przeznaczone na:

 • ofertę kulturalną i edukacyjną;
 • szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie;
 • zarządzanie projektem
 • promocje projektu
 • ochronę i konserwację ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiorów, archiwów, obiektów muzealnych (tylko dla poddziałania 1.1);
 • digitalizację obiektów ruchomych dziedzictwa (tylko dla poddziałania 1.1);
 • zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1. Publiczne instytucje kultury.
2. Archiwa państwowe.
3. Publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
4. Kościoły i związki wyznaniowe.
5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii.
Wnioski można składać indywidualnie albo w partnerstwie.

PARTNERSTWO

Projekty mogą (ale nie muszą) być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

TYPY PARTNERÓW

Partnerzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu - zgodnie z art. 7.2 Regulacji:

 • każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny, oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawny w ww. państwach
 • każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania programu
 • osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w ww. państwach.

Partnerzy z Polski:

 • publiczne instytucje kultury.
 • archiwa państwowe.
 • publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
 • kościoły i związki wyznaniowe.
 • organizacje pozarządowe z obszaru kultury.
 • jednostki samorządu terytorialnego.
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez prezydenta RP za Pomniki Historii.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Całkowity budżet: 60,2 mln euro 

Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - 46,7 mln euro

Poddziałanie1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego – 13,4 mln euro

Wysokość dofinansowania: 0,5 – 3,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych  

Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu - do 30 kwietnia 2024

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

16 marca 2020

DODATKOWE INFORMACJE:

Pełna wersja ogłoszenia

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/media/Ogloszenie_dzialanie_1/Ogloszenie_o_naborze.pdf

 

KONTAKT:

Operator Programu, który odpowiada za nabór, ocenę i wybór projektów: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy i Spraw Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/1700-071 Warszawa

Tel. (22) 69 25410, 69 25 557 Fax . (22) 69 25 440, E-mail: eog@mkidn.gov.pl

Pytania związane z naborem można kierować na ww adres poczty elektronicznejemail: eog@mkidn.gov.pl

 

Informacje ogólne są publikowane na stronie internetowej Operatora https://eogkultura.mkidn.gov.pl

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas