twitter instagram YouTube

2014-04-09
Edukacja Ekologiczna

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami I naboru konkursowego wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2014 r.

CELE PROGRAMU:

Cel ogólny:
Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe:
1) Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa,
2) Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej,
3) Likwidowanie skutków klęsk żywiołowych poprzez wyjazdy edukacyjno-zdrowotne dzieci i młodzieży z obszarów, na których wystąpiły klęski żywiołowe. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Szczegóły znajdują się na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/srodki_krajowe/programy_2014/edukacja/warunki_i_naboru_konkursowego_2014r.pdf Poniżej wspomniane są kategorie:

Kategoria I - Opakowania i odpady opakowaniowe.

Kategoria II - Prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami.

Kategoria III - Utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej i racjonalne gospodarowanie na obszarach chronionych.

Kategoria IV - Konwencja Waszyngtońska (CITES).

Kategoria V - Gospodarka odpadami komunalnymi, ochrona atmosfery i klimatu, różnorodność biologiczna, gospodarowanie na obszarach prawem chronionych, ochrona środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrona wód i gospodarki wodnej, ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Kategoria VI - Prosument - świadomy i aktywny producent i konsument energii.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Podmioty  podejmujące  realizację  przedsięwzięć  mających  na  celu  podnoszenie  poziomu świadomości  ekologicznej  i kształtowanie  postaw  ekologicznych  społeczeństwa  poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, przy czym w przypadku działania określonego w  ust.  7.5  w  punkcie  3)  „promocja  zagadnień  związanych  z  ochroną  środowiska  oraz edukacja  prowadzona  na  łamach  prasy”  o  dofinansowanie  mogą  ubiegać  się  wyłącznie redakcje gazet i czasopism o zasięgu ogólnopolskim a nie indywidualni autorzy artykułów, a w przypadku działania określonego w ust. 7.5 w punkcie 5) o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, u których działania edukacyjne związane z ochroną środowiska stanowią działalność statutową lub ustawową.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: (w podziale na 6 kategorii konkursowych): 14 500 000,00 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 30.04.2014 r. do 30.05.2014 r.

W przypadku składania wniosku bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji papierowej wniosku do kancelarii NFOŚiGW.  Wersję papierową wniosku stanowi wydruk z GWD - Generatora Wniosków o Dofinansowanie - wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy. Uwaga: wnioski z nadrukiem „Wydruk roboczy” nie będą podlegały ocenie). O zachowaniu terminu złożenia wniosku dla wniosku składanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, decyduje data wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

DODATKOWE INFORMACJE: http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,122,nabor-wnioskow-edukacja-ekologiczna.html

 Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas