twitter instagram YouTube

2017-01-24
Edukacja artystyczna - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z edukacją artystyczną. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu u jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

Celem programu jest, zarówno wspieranie zadań służących wdrażaniu efektywnych metod doskonalenia określonych umiejętności, jak również projektów stricte artystycznych, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

 • Zadanie 1 - organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych,
 • Zadanie 2 - organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i uczelni artystycznych,
 • Zadanie 3 - organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty, z podziałem na poszczególne zadania:

 • Zadanie 1:
  • uczelnie artystyczne,
  • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość,
  • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości, o podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości
  • organizacje pozarządowe
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
 • Zadanie 2:
  • uczelnie artystyczne,
  • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość,
  • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości,
  • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości,
 • Zadanie 3:
  • uczelnie artystyczne,
  • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość,
  • jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości,
  • podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości,
  • organizacje pozarządowe,
  • placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 875 000 zł.

 Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa ,

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Edukacja artystyczna”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas